twitter instagram YouTube

2015-02-03
Konkurs "Świetlica – Dzieci – Praca" - MPIPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015". Przeznaczono na niego 800 tys. zł. Dotacje, w wysokości 40 tys. zł, będzie mogło otrzymać maksymalnie 20 podmiotów, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego, podejmują w niej nowe działania programowe, organizują wsparcie dla osób bezrobotnych, a także zatrudniają wolontariuszy. Oferty należy składać do 20 marca 2015 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na :

- wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych np. sprzęt komputerowy, meble, czasopisma, książki lub gry, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i inne artykuły niezbędne do organizowania zajęć;

- zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) letniego/zimowego wypoczynku, podczas wakacji/ferii zimowych, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodzin dzieci korzystających z zajęć;

- organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;

- zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

w tym:

-uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

-na bazie tej placówki wsparcia dziennego podejmą działania programowe na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii), a także podejmą działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), przy możliwości realizacji również wolontariatu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na dofinansowanie zadań w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w części we własnych środkach finansowych oraz jako wyliczona praca wolontariuszy, z tym, że wyliczona praca wolontariuszy nie może stanowić więcej niż 5% ogółu wkładu własnego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do 20 marca 2015 roku do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje pod adresem:
www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7056,800-tys-zl-dla-swietlic-ognisk-wychowawczych-i-klubow-srodowiskowych.html- na stronie internetowej

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015  (373 KB)

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/rok-2015/#akapit2

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas