twitter instagram YouTube

2015-04-13
Wsparcie finansowe społecznych szkół polonijnych - nabór wniosków do 8 maja 2015

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji programu „Szkoła.PL”! To program Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) dla społecznych szkół polonijnych działających w następujących krajach: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii oraz we Włoszech. Projekt ma na celu finansowe wsparcie szkół polonijnych, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Wnioski przyjmowane są do 8 maja br.

W programie mogą brać udział polonijne, które:

- nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce;

- są zarejestrowane i działają na terytorium wybranych krajów: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii, Włoszech;

- działają nie dla osiągania zysku.

Zakres i sposób dofinansowania:

- Możliwa wysokość dofinansowania dla jednej szkoły to 25 tys. PLN i nie więcej niż 50% łącznych kosztów prowadzenia szkoły w 2014 r. O wysokości dofinansowania zadecyduje komisja ekspertów powołana przez FED. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają najmniejsze placówki (liczące do 50 uczniów).

- W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących grup kosztów:

1. Czynsze – utrzymanie bieżące lokali, w których prowadzona jest nauka;

2. Wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli;

3. Pomoce metodyczne i materiały edukacyjne;

4. Ubezpieczenia;

5. Transport;

6. Wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych.

- Szkoły uczestniczące w Programie zobowiązują się wnieść jako wkład własny do realizacji zadania obsługę finansowo-księgową przyznanych dotacji.

- Okres dofinansowania obejmuje rok 2015, z możliwością refundacji kosztów ponoszonych od 1marca 2015 r. W przypadku wydatków za grudzień 2015 r., możliwe jest ich uwzględnienie, jeśli zostaną opłacone i udokumentowane przez szkołę z wyprzedzeniem – do końca listopada 2015r.

- Szkoły objęte programem Szkoła.PL mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie wydarzeń uzupełniających, które służą podniesieniu atrakcyjności nauczania języka polskiego wśród dzieci. Wydarzenia uzupełniające muszą promować szkołę w środowisku polonijnym, zwłaszcza wśród rodziców. Formy popularyzacji są dowolne, wśród nich mogą być takie działania otwarte jak: konkursy i olimpiady językowe, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, które są powiązane z

realizowanym programem edukacyjnym. Dofinansowanie może dotyczyć takich wydatków jak:

zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad, zakup niezbędnych rekwizytów, koszty podróży oraz zakwaterowania zaproszonych gości, koszty przejazdów lokalnych, honoraria dla gości oraz jury. Dofinansowanie tego rodzaju wydarzeń może stanowić nie więcej niż 25% dotacji otrzymanej na wsparcie finansowe szkoły. Aby otrzymać ten rodzaj dofinansowania należy wypełnić część formularza dot. wydarzenia uzupełniającego.

- Ze szkołami uczestniczącymi w projekcie FED podpisze umowy dofinansowania precyzujące zasady wsparcia, zobowiązania obu stron, sposób rozliczenia. Środki będą wypłacane każdej ze szkół w transzach po przedstawieniu kopii dokumentów finansowych, na zasadzie refundacji.          

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski przyjmowane są do 8 maja 2015r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://polonia.edudemo.org.pl/, zakładka Szkola.PL.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy wypełnić formularz dostępny w internetowym generatorze wniosków dostępnym na stronie: http://spl.fed.org.pl/ i zarejestrować elektroniczną wersję wniosku (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w generatorze).

Dodatkowe informacje o Programie i wymaganiach dot. aplikowania można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu, Aleksandrą Kujawską, za pośrednictwem poczty elektronicznej: aleksandra.kujawska@edudemo.org.pl lub pod numerem telefonu: +48 609 375 986 w dni robocze w g. 9:00-16:00 CET.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas