twitter instagram YouTube

2016-02-09
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Działania 6.6Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r.

Celem Konkursu jest realizacja projektów w zakresie rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- pracodawcy,

- instytucje rynku pracy,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,

 - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

- podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 337 749 zł. Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego 15% wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.02.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 12.02.2016 r. do godziny 15:30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1, piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/66-Wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne-661-Wspieranie-aktywnosci-zawodowej-pracownikow-poprzez-dzialania-prozdrowotne

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, sekretariat DEFS lub na adres poczty elektronicznej: defs.sekretariat@umww.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu: Regulamin konkursu w ramach Podziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas