twitter instagram YouTube

2017-05-04
Animacja aktywności III sektora w Lesznie

Miasto Leszno wspiera aktywnie działalność III sektora. Celem podejmowanych działań jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Leszna, jak również pogłębianie integracji organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń i wspólne, partnerskie formy aktywności.

Podejmowane przez nas inicjatywy służą wspieraniu leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz innych oddolnych inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W nawiązaniu do kampanii „wyPRomuj NGO”, chcielibyśmy przybliżyć Wam niektóre z tych działań i animacji.

Organizujemy kampanię społeczną "Zostaw swój 1% w Lesznie"

Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne, rehabilitowane są dzieci i młodzież, czy realizowane są inne statutowe cele organizacji pożytku publicznego. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych.  Kampania „Zostaw swój 1% w Lesznie” ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na potencjał i kapitał lokalnych organizacji pożytku publicznego i przekonanie ich co do słuszności przekazania swojego 1% należnego podatku na ich rzecz.  W tym celu przygotowujemy plakaty, banery i kalendarzyki społeczne oraz co roku opracowujemy Informator leszczyńskich organizacji pożytku publicznego. W informatorze opisane są profile działalności lokalnych organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Ponadto kampanię szeroko promujemy na stronach www oraz portalach społecznościowych Facebook/ Twitter Leszczyńskie NGO.

 Organizujemy Targi Organizacji Pozarządowych

W Lesznie Targi odbywają się w maju podczas organizowanych na leszczyńskiej Starówce Dni Europy oraz we wrześniu w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.

Targi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych w naszym mieście przy aktywnym udziale leszczyńskich NGO i są realizowane w ramach współpracy pozafinansowej Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. Promują one nie tylko organizacje, ale  i oferują mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego. To przestrzeń, w której mieszkańcy Leszna mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Jest to również miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców,  to okazja do pogłębiania integracji organizacji. Do udziału w wydarzeniach  zapraszane są leszczyński NGO: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, jak również grupy nieformalne, placówki oświatowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, gotowe do aktywnej promocji swojej działalności.

Są to spotkania adresowane do leszczyńskich NGO, na których w luźnej atmosferze rozmawiamy i poznajemy się nawzajem. W spotkaniu uczestniczą również urzędnicy. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, zadania pytań związanych z działalnością organizacji, czy też podczas spotkań nawiązywane są kontakty i partnerstwa, które w przyszłości mogą owocować wspólnymi akcjami organizacji, czy owocniejszą współpracą z Miastem i placówkami publicznymi.

Zasady zabawy: przy jednym dużym stole spotkają się przedstawiciele leszczyńskich NGO oraz urzędnicy zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Osoby usiądą naprzeciwko siebie, każda z par będzie miała na rozmowę ze sobą od 3 do 5 minut. W tym czasie każdy uczestnik będzie mógł przedstawić swoją organizację oraz wymienić się kontaktami do siebie (ulotką, wizytówką etc.) Po wyznaczonym czasie rozmówca zmienia się.

Organizujemy Drzwi Otwarte

Podczas akcji Aktywne Obywatelskie Leszno organizujemy przez cały tydzień Dni Otwarte, które służyć mają prezentacji codziennej działalności organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych itd.), instytucji kultury, klubów działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Organizacje/Instytucje specjalnie dla mieszkańców Leszna przygotowują szereg atrakcji, w tym m.in.: warsztaty, pokazy sztuk walki, konsultacje, konkursy i wiele innych. W ramach dni otwartych pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych prezentują codzienną działalność w swoich siedzibach. Dzięki temu, mieszkańcy mają niepowtarzalną okazję, aby poznać i dokładnie przyjrzeć się szerokiemu spektrum aktywności podejmowanych przez ludzi z pasją.

Organizujemy konkurs "Leszczyński Wolontariusz Roku"

Konkurs ma na celu promowanie idei wolontariatu, propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna, wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, ale również nagradzanie i wyróżnianie osób, grup, które w danym roku wykazały się ponadprzeciętną aktywnością oraz Organizacji/Instytucji, które stwarzają wzorowe warunki do podejmowania aktywności społecznej w mieście. Konkurs ogłaszany jest w II połowie roku.

Wspólnie z mieszkańcami i organizacjami ubieramy choinkę

Ubieranie choinki oraz składanie życzeń ma na celu integrację mieszkańców oraz pokazanie, że realizowanie wspólnych inicjatyw przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tym wydarzeniem chcemy pokazać, że działanie na rzecz dobra wspólnego wymaga współpracy. Jedna osoba może niewiele, ale razem możemy zrobić bardzo dużo. Przy okazji jest to doskonała okazja do spotkania, porozmawiania, a także miłego spędzenia czasu razem. Przygotowujemy bombki, które organizacje pozarządowe oraz różne instytucje, a także mieszkańcy mogą odbierać i dekorować według własnych pomysłów. Następnie bombki wspólnie zawieszamy na naszej choince. Oprócz udekorowanych ozdób, uczestnicy przynoszą ze sobą kartki świąteczne i składają sobie nawzajem życzenia.

Razem tworzymy Program Współpracy

Poprzez konsultacje społeczne z mieszkańcami, Leszno wkracza na drogę ku poszerzaniu i ulepszaniu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu wypracowywane są rozwiązania w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz integrowania i aktywizowania małych grup społecznych.

Organizujemy nabór do komisji konkursowych

Miasto Leszno co roku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego w celu oceny wniosków w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w mieście. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom leszczyńskich NGO, na jakie działania pozarządowe w Lesznie wydatkowe są pieniądze publiczne. Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla naszego miasta. Jest również sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego i pozarządowego.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania jego pracy i nawiązania partnerstwa. Więcej o nas dowiecie się również wchodząc na stronę www.leszno.pl oraz profile społecznościowe: Facebook – www.facebook.com/LeszczynskieNGO oraz Twitter - www.twitter.com/LeszczynskieNGO

Kontakt:

Biuro ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Miasta Leszna

Al. Jana Pawła II 21 a

64 -100 Leszno

Tel. 65 529 54 03 / E-mail: ngo@leszno.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas