twitter instagram YouTube

2021-02-04
Otwarty Konkurs w Ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Otwarty Konkurs w Ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Otwarty konkurs w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - do 26 lutego 2021 r.

O PROGRAMIE:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji Departament Funduszy Europejskich (organ odpowiedzialny) prowadzi nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 3 000 000 euro – 13 326 900 zł.*
*liczone wg średniego rocznego kursu publikowanego na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 12 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,4423 PLN. Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do zwiększenia dostępnego dofinansowania w przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości wniosków.

CEL KONKURSU:

Cel szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Cel krajowy: wspieranie ofiar

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • Wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym ofiarami wybranych przestępstw;
  • Uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw
    i wykroczeń;
  • Zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw;
  • Wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw;
  • Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki różnych zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne i spotkania edukacyjne.

Działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z celami Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z tego względu preferowane będą w szczególności działania mające na celu wspieranie ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści,
czy ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Minimalna wartość projektu nie powinna być niższa niż 1 500 000 PLN, przy czym obniżenie wartości projektu w trakcie trwania oceny merytorycznej nie będzie przesłanką do dyskwalifikacji i odrzucenia projektu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 26 lutego 2021 r., do godz. 13.00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Początkowa data kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2021 r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2022 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://fundusze.mswia.gov.pl

KONTAKT:

Departament Funduszy Europejskich
ul.Batorego 5, 02-591 Warszawa
Sekretariat:
tel. 22 601 42 48
faks: 22 601 41 74
fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas