twitter instagram YouTube

2018-03-22
Aktywne Obywatelskie Leszno to...

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków. W nowoczesnych, otwartych społeczeństwach obywatelskich, role pierwszoplanowe odgrywają aktywni obywatele, którzy podejmują działania zarówno w sferze politycznej jak i społecznej.

Aktywny obywatel :

  • jest dobrze poinformowany, zna swoje prawa i obowiązki, potrafi wyrazić swoje opinie,
  • jest zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej, współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą,
  • jest dobrym sąsiadem, czyli kimś, kto zna potrzeby swoich przyjaciół, znajomych, osób z sąsiedztwa i jest gotów do pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
  • może być członkiem organizacji formalnej / nieformalnej albo osobą wspierająca taką grupę,
  • jest aktywistą - osobą inicjującą akcje i aktywnie uczestniczącą
  • w wydarzeniach, których celem jest dokonanie istotnych zmian lub zwrócenie uwagi opinii publicznej czy władz na określony problem,
  • może być wolontariuszem, który włącza się w pracę organizacji pozarządowej czy instytucji,
  • jest rzecznikiem, czyli osobą wspierająca rozwój społeczności lokalnej poprzez reprezentowanie jej interesów,
  • może być członkiem organizacji formalnej / nieformalnej albo osobą wspierająca taką grupę.

Razem tworzymy Aktywne Obywatelskie Leszno , pokazujemy to działając wspólnie na rzecz miasta i jego mieszkańców.

NGO - 'Non-Governmental Organization', czyli po prostu organizacja pozarządowa. Na co dzień wielu z nas działa w fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych czy spółdzielniach socjalnych, tworząc jedną, wielką rodzinę NGO-sów.

Fundację definiuje się jako kapitał przeznaczony na określony cel. Cel fundacji musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny, taki jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundację może założyć osoba fizyczna lub prawna (niezależnie od tego, czy ma cele społeczne czy zarobkowe). Procedura tworzenia i rejestracji fundacji jest stosunkowo prosta i wymaga złożenia przed notariuszem oświadczenia o utworzeniu fundacji, przyjęcia przez fundatorów statutu i złożenia wniosku o rejestrację fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez rejestrację Fundacja zyskuje osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale może też zatrudniać pracowników. Innymi słowy stowarzyszenie to grupa osób, która postanawia 
wspólnie działać społecznie. Osoby zakładające stowarzyszenie mogą wybrać typ stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającego osobowość prawną lub tzw. stowarzyszenie zwykłe, które nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie posiada osobowości prawnej (nie może być podmiotem praw i obowiązków).

Klub sportowy, czyli organizacja powołana w celu uprawiania różnych dyscyplin sportowych, organizowania zawodów i imprez oraz upowszechniania kultury fizycznej. Kluby mogą mieć różne formy organizacyjne (np. stowarzyszenia lub spółki akcyjne) i zakres działalności (jedno- lub wielosekcyjne), a podstawą działalności jest statut klubu.

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.

Przygotowaliśmy dla Was filmik, w którym aktywni mieszkańcy mówią z czym kojarzy im się Aktywne Obywatelskie Leszno! Warto obejrzeć i zastanowić się, z czym Wam kojarzy się AOL.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas