twitter instagram YouTube

2018-03-28
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Na terenie miasta Leszna funkcjonuje wiele organizacji, które wspierają osoby starsze. Jedną z największych jest Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

UTW rozpoczął swoją działalność w 1998 roku, natomiast dopiero 11 lipca 2001 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

UTW powstał by wspierać seniorów w przystosowywaniu się do zmian społecznych i rozwijania aktywności w sferze pozarodzinnej i pozazawodowej. Specyfiką Uniwersytetu jest ustawiczne kształcenie co przyczynia się do rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów. UTW oferuje seniorom w szczególności działania o charakterze dydaktycznym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjnym oraz turystyczno – wypoczynkowym.

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
 2. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,
 3. wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 4. aktywizacja społeczna osób starszych,
 5. organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych,
 6. organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
 7. ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
 8. upowszechnianie i działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 9. profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
 10. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 11. profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
 12. propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
 13. organizowanie wypoczynku osób starszych,
 14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 16. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 17. działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,
 18. promocja i organizacja wolontariatu,
 19. działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 20. działalność charytatywna,
 21. działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz środowiska.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizujących,
 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 3. organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,
 4. organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej(wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),
 6. prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,
 7. organizowanie badań profilaktycznych,
 8. tworzenie grup samopomocowych,
 9. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
 10. wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie,
 11. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, nagród, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł,
 12. organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych,
 13. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach dotyczących osób starszych,
 14. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w LESZNIE
ul. Łaziebna 14
64-100 Leszno
tel. (65)529 63 37,
kom. 665 002 360
www.utw.leszno.pl
e-mail: utw.leszno@interia.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas