twitter instagram YouTube

2019-04-09
Praktyczne informacje

Przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych którzy starali się o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta Leszna doskonale wiedzą, jak ważnym etapem jest przygotowanie poprawnej oferty. Przed złożeniem wniosku warto szczegółowo zapoznać się ogłoszeniem konkursowym oraz poświęcić więcej uwagi na skompletowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotacyjnego. Niedociągnięcia mogą bowiem wykluczyć projekt z procedury konkursowej.

Projekt to nic innego jak określony sposób planowania, organizowania pracy i osiągania celów. Tworzony przez organizacje pozarządowe wniosek musi spełniać podstawowy warunek: stanowić odpowiedź na ogłoszenie o konkursie i umożliwić jego ocenę według podanych w ogłoszeniu kryteriów.

Na podstawie analizy dokumentacji składanej przez leszczyńskie organizacje pozarządowe na dofinansowanie projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Miasto Leszno przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów formalnych, merytorycznych oraz przy rozliczeniu dotacji.

[Przeczytaj] Najczęściej popełniane błędy w ofertach / sprawozdaniach składanych przez leszczyńskie organizacje pozarządowe.

PODSTAWOWE REGUŁY PRZY WYPEŁNIANIU OFERTY:

Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką, nie oznacza wcale, że nie są istotne. Często w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we wniosku.

Wypełnij każde pole we wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”. Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej.

Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jst wymaga dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich załączyć do wniosku!

Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku.

Jednym z głównych obszarów współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi jest współpraca finansowa. Opiera się ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji. Formy realizacji zadań to powierzenie (finansowanie w całości zadania zleconego) lub wsparcie (dofinansowanie).

PRAKTYCZNE INFORMACJE - z pełną wersją dokumentu można się zapoznać klikając >>>> TUTAJ

Kto może startować w otwartych konkursach ofert?
W otwartych konkursach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego np. organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne. W konkursie ofert zadania mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej. Do konkursów nie może przystąpić podmiot, który nie prowadzi działalności pożytku publicznego, np. spółdzielnia socjalna prowadząca wyłącznie działalność gospodarczą lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, startujące do konkursu jako przedsiębiorca.

Jakie zadania mogą być finansowane przez Miasto Leszno?
Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym Programie współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W zależności od obszaru ogłoszonego konkursu są różne kryteria oceny Ofert.
Na przykład Urząd Miasta Leszna przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty działające w obszarze pożytku publicznego,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty działające w obszarze pożytku publicznego,będą realizować zadanie publiczne;

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty działające w obszarze pożytku publicznego udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty działające w obszarze pożytku publicznego wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmioty działające w obszarze pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

[Przeczytaj] Przykładowy regulamin dot. oceny wniosków wraz z przykładowymi kryteriami oceny projektów

W jaki sposób Miasto Leszno może dofinansować działalność organizacji?
Miasto może zlecić organizacji realizację zadań publicznych, które są zadaniami własnymi gminy, w postaci powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. Obie formy są poprzedzone otwartym konkursem ofert, ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Leszna.

W przypadku powierzenia administracja publiczna finansuje wykonanie zadania przez dany podmiot w całości. Organizacja nie musi zagwarantować własnego wkładu finansowego ani też pochodzących z innych źródeł.
Wsparcie realizacji zadania publicznego oznacza, że organ administracji publicznej tylko częściowo finansuje wykonanie zadania. Dotowany podmiot musi zagwarantować udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.

Czy jest szansa na dofinasowanie poza konkursem?
Tak. Organizacja może również złożyć z własnej inicjatywy ofertę realizacji zadań publicznych. Istnieją trzy niezbędne warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać tzw. mały grant:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł;
2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.
Oczywiście, aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, organ administracji publicznej musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego. Nawet najlepszy projekt nie otrzyma dofinansowania, jeżeli miasto nie ma już wolnych środków w budżecie.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas