twitter instagram YouTube

2018-03-28
Zbiórki publiczne

Podstawy prawne:

Organizację zbiórek publicznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).

Co to takiego zbiórka publiczna?

Zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Wszystkie zbiórki publiczne należy zgłaszać i rozliczać poprzez Portal Zbiórek Publicznych dostepny pod adresem www.zbiorki.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbiórkę można przeprowadzić dopiero po zgłoszeniu jej na Portal.

Urząd nie wydaje zaświadczeń, ani innych dokumentów potwierdzających rejestrację zbiórki. Sprawdzenie, czy zbiórka została opublikowana należy do organizatora akcji.

Ewentualne automatyczne powiadomienie z systemu o rejestracji zbiórki wysyłane jest do tych organizatorów, którzy w treści formularza zgłoszenia podali adres e-mail.

Organizator zbiórki ma obowiązek wyposażyć osoby przeprowadzające zbiórkę w identyfikatory, zawierające imiona i nazwiska tych osób oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki, jej organizatorze oraz o numerze zbiórki. Obowiązkowe jest posiadanie identyfikatora w każdym przypadku prowadzenia zbiórki publicznej przez upoważnione osoby w miejscach publicznych.

Zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

 • na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
 • w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
 • wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
 • wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
 • w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:
  - lokalu urzędu public znego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lubinnym zakładzie pracy.

Zbiórkami publicznymi nie są także:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych, apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,
 • SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
 • sprzedaż, np. biletów na koncert (sprzedaż powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego).
   

Zbiórki publiczne może organizować:

 • organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.
   

Więcej informacji o zgłaszaniu, prowadzeniu i rozliczaniu zbiórek publicznych dostepnych jest na stronie www.zbiorki.gov.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas