twitter instagram YouTube

2018-02-13
Komisje konkursowe

Oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów podlegają zawsze zaopiniowaniu przez komisję konkursową powoływaną Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Leszna.

Opinia brana jest pod uwagę przez Prezydenta przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów.

Regulamin działania komisji konkursowych zapisany jest zakładce Roczny Program Współpracy.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)      przedstawiciele Miasta Leszna,

2)      osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

Prezydent Miasta Leszna może sam wyznaczyć przedstawicieli organizacji, o których mowa powyżej do udziału w pracach Komisji Konkursowej lub ogłosić nabór kandydatów na członka komisji konkursowej. Komunikat w sprawie naboru zamieszczany jest na stronie internetowej Miasta Leszna.

Za pracę w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

W pracach komisji mogą brać udział także zaproszeni eksperci z głosem doradczym.

Członkowie komisji ze strony organizacji pozarządowych pochodzą z naboru i wpisani są do bazy kandydatów oceniającej oferty.

Przy każdym konkursie sprawdzane jest czy nie zachodzi konflikt interesów (wszyscy członkowie komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenie).

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas