twitter instagram YouTube

2017-06-24
Fundacje korporacyjne

Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła wewnętrzne lub zewnętrzne.

Źródła wewnętrzne, czyli składki lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje.

Granty są najczęstszą formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność stowarzyszenia, fundacji czy klubu sportowego. Daje to NGO więcej możliwości rozwoju i realizacji ciekawych inicjatyw. Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe (KORPORACYJNE), czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. W załączeniu do newsa prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne?

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach.

Większość z fundacji ma specjalne wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w  wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych). Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehablitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych zfundacją korporacyjną).

PRZYKŁADOWE FUNDACJE

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego >>>
Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
Warto wspomnieć o programie NA DOBRY POCZĄTEK! ogłaszanym minimum raz w roku.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Fundacja Banku Ochrony Środowiska >>>
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji publicznej i świata mediów, w ramach:

– promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów

– wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami Fundacji,

– współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych.
 
Fundacja Citi Hnadlowy im.Leopolda Kronenberga >>> 
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY – Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości
Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.
 

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona >>>
Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Fundacja BNP Paribas >>>
Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:
– EDUKACJA oświaty i nauki
– TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego
– NADZIEJA pomocy społecznej
– ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
– KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego
– EKO ochrona środowiska naturalnego
– SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)

Fundacja ING Dzieciom >>>
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.

Aktualne zestawienie TUTAJ

INNE ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl

Fundacja Citi Hnadlowy im.Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl

Fundacja Banku  Pekao S. A. im. dr. M.Kantona http://www.pekao.com.pl/

Fundacja im.Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl

Fundacja Orange www.fundacja.orange.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida www.englishteaching.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM www.dpjw.org

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” http://e.org.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas