twitter instagram YouTube

2018-03-19
Regranting

Jest to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 a organami samorządu terytorialnego.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza procedurę zlecania zadań z zastosowaniem tzw. regrantingu, polegającego na przekazaniu otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji (za wiedzą i zgodą organu, który udzielił dotacji) innym organizacjom (tzw. realizatorom projektu) w celu realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto Leszno  może dofinansować realizację zadania, które odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionego w drodze konkursu ofert, zgodnym z zadaniami publicznymi wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Realizator projektu to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie projektu.

Projekt to zadanie publiczne, mieszczące się w opisanych w ustawie sferach pożytku publicznego (art. 4), realizowane przez realizatora projektu w sposób opisany w art. 16a.

Szczegółowe informacje na temat regrantingu opisane są w ogłoszeniu konkursowym

Opublikował: NG0@leszno.pl
Napisz do nas