twitter instagram YouTube

2018-03-01
Informacje ogólne

Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy.

Realizacja Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządem leszczyńskim a sektorem pozarządowym, integrację sektora pozarządowego, a w dalszej perspektywie integrację regionu.

Miasto przygotowując program współpracy z organizacjami pozarządowymi na każdy kolejny rok, kieruje się zasadą włączania podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa . Dokument ujmujący plany współpracy powstaje w oparciu o analizę potrzeb oraz możliwości efektywnego realizowania wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocenę potencjału organizacji pozarządowych. U podstaw jego realizacji leży budowanie dobrych relacji między samorządem Leszna a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie aktywności trzeciego sektora.

Uchwalenie rocznego programu współpracy jest obowiązkiem samorządu.

Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Co powinien zawierać Program:

 • cel główny i cele szczegółowe,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy,
 • formy współpracy,
 • priorytetowe zadania publiczne,
 • okres realizacji programu,
 • sposób realizacji programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację programu,
 • sposób oceny realizacji programu,
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Etapy powstawania Rocznego Programu Współpracy:

 • zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach zespołu opracowującego dokument,
 • warsztatowe tworzenie z organizacjami rocznego programu współpracy,
 • zbieranie uwag oraz propozycji zadań i form współpracy od NGO i Wydziałów/Biur/Jednostek UML współpracujących z organizacjami,
 • konsultacje całości projektu programu z organizacjami pozarządowymi,
 • ustosunkowanie się samorządu Miasta Leszna do nadesłanych propozycji,
 • uchwalenie Rocznego Programu Współpracy.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas