twitter instagram YouTube

2018-02-13
Kompedium wiedzy

Rola, znaczenie i postrzeganie wolontariatu w Polsce bardzo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat.

Dzięki pracy wolontarystycznej można nie tylko przyczynić się do budowania lepszego świata poprzez bezinteresowną pomoc innym, ale również zdobyć nowe doświadczenie oraz umiejętności. Wolontariuszem może zostać każdy kto ma tylko chęć i zapał do pracy.

Wolontariat to dobrowolna i bezpłatna praca, świadczona świadomie na rzecz innych osób i wykraczająca poza związki rodzinne czy koleżeńskie. Tak najkrócej i najprościej można ująć pojęcie wolontariatu jako definicję.

W praktyce, wolontariat pozwala nam na realizowanie siebie w naszych zainteresowaniach, dążeniu do czynienia dobra, niesienia pomocy i radości innym. Zajęcie, które pozwala nam na zdobywanie nowych doświadczeń czy rozwijanie naszych zainteresowań. Praca wolontarystyczna jest bowiem podstawą funkcjonowania III sektora, czyli fundacji, stowarzyszeń, czy klubów sportowych. Dzięki temu wolontariat daje nam ogromną szansę na rozwijanie naszych zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń. Oczywiście wszystko to łączy się z ogromną satysfakcją, jaką każdy ma z wykonywanych przez siebie, dobrowolnych, wolontarystycznych czynności.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariat można odbywać w wielu placówkach publicznych, np. w szkołach,  urzędach (o czym więcej w dalszej części artykułu), w organizacjach pozarządowych, podczas zawodów sportowych, festynów i wielu innych wydarzeń.

Umowa o współpracy z wolontariuszem

Sporadyczna lub krótko trwająca pomoc wolontariusza nie wymaga spisywania porozumienia o współpracy w formie pisemnej. Wystarczy porozumienie ustne. Jeżeli wolontariusz chciałby świadczyć podobną pomoc na rzecz członków organizacji systematycznie i dłużej (ponad 30 dni) to porozumienie z wolontariuszem po 30 dniu jego współpracy ze stowarzyszeniem/fundacji musi mieć formę pisemną.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na korzystającego z pomocy wolontariuszy (np. fundację, stowarzyszenie) obowiązek zawarcia z wolontariuszem porozumienia na piśmie w sytuacji kiedy współpraca trwa dłużej niż 30 dni.

Jego stronami są:

  • korzystający, czyli w tym przypadku organizacja pozarządowa, która zamierza nawiązać współpracę z wolontariuszem,
  • wolontariusz, czyli osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusze dokonują świadczeń w zakresie zawartym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie wolontariackie jest umową cywilnoprawną, pamiętajmy o dokładnym spisaniu wszystkich elementów porozumienia, ściśle zależnych z tym, co robimy. Pamiętajmy jednak, że porozumienie to tylko dodatkowa forma sformalizowania wolontariatu. Wolontariat możemy odbywać nieformalnie, bez jakichkolwiek zobowiązań.

Z punktu widzenia NGO, zdobycie jak największej liczby wolontariuszy powinno być jednym z nadrzędnych celów organizacji. Jest to również statutowy obowiązek wielu NGO. To wolontariusze tworzą naszą organizację, pomagają nam w normalnym funkcjonowaniu, wspierają organizację imprez i przedsięwzięć, biorą udział w akcjach. Doceniajmy wolontariuszy - oni tworzą trzeci sektor!

Wolontariat w organizacji pozarządowej

Najpopularniejszą formą wolontariatu jest wolontariat w NGO – fundacji, stowarzyszeniu, klubie sportowym i innych jednostkach. Będąc wolontariuszem w organizacji pozarządowej możemy nauczyć się naprawdę wielu rzeczy. Zakres pracy może być tutaj ogromny, zależny od tego, co tak naprawdę nas interesuje. Pamiętajmy, że wolontariat jest dobrowolny.

W naszym mieście największym beneficjentem i odbiorcą pomocy wolontariuszy są leszczyńskie organizacje pozarządowe, to one dysponują największą liczbą ofert pracy dla wolontariuszy i to one często na ich pracy się opierają. 

W Lesznie mamy około 400 organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Bazą NGO, która dostępna jest tutaj. Znajdziecie w niej listę organizacji pozarządowych w Lesznie, zakres ich działań, a także dane kontaktowe.

Nie tylko satysfakcja

Oprócz ogromnej satysfakcji, jaką może dać praca w roli wolontariusza oraz m.in. zaświadczeń o odbytym wolontariacie, które mogą  być bardzo istotne podczas poszukiwania pracy, wolontariusz może być nagrodzony wieloma innymi profitami i nagrodami. Od 2015 roku Miasto Leszno organizuje konkurs na Leszczyńskiego Wolontariusza Roku. Nagradzani są najbardziej aktywni wolontariusze i grupy ich zrzeszające. Kandydaci do zdobycia tej prestiżowej nagrody zgłaszani są przez mieszkańców, a następnie laureatów wyłania specjalna komisja. Dodatkowo, często przyznawane są nagrody specjalne, wręczane przez Prezydenta Miasta. Również inne placówki organizują swoje konkursy, nagradzające Wolontariuszy za ich pracę na rzecz innych.

Chcesz zostać Wolontariuszem? Nie zastanawiaj się! Działaj!

Poszukaj interesującej cię organizacji, wydarzenia, placówki. Napisz, zadzwoń, zgłoś się i zobacz sam, że wolontariat to nie tylko praca na rzecz innych, ale też świetna droga do samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, czy zdobycia niezbędnych kompetencji, które mogą zaprocentować w przyszłości.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas