twitter instagram YouTube

2018-03-19
Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to jedna z form realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego.

Kwestie inicjatywy lokalnej reguluje rozdział 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19b – 19h).

Realizacja zadania, jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, odbywa się na podstawie umowy pomiędzy wnioskodawcami a leszczyńskim samorządem. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Szczegółowe kryteria i tryb postępowania określone zostały w odrębnej uchwale.

Więcej o mechanizmie inicjatywy lokalnej można przeczytać w serwisie tutaj

Informacji nt. inicjatywy lokalnej udzielają:

  • Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Rozwoju, tel. 65 537 36 80, e-mail: bnawrocka@leszno.pl
  • Aleksandra Michalska, inspektor ds. wspierania przedsiębiorczości, tel. 65 537 36 82, e-mail amichalska@leszno.pl 
Opublikował: NG0@leszno.pl
Napisz do nas