twitter instagram YouTube

2018-02-28
Rada Seniorów

Leszczyńska Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetu trzeciego wieku.

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniującym i doradczym

Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
  • opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla osób starszych,
  • konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania,
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
  • przedstawienie władzom samorządowym Leszna wniosków i sprawozdań z działalności Rady
  • inicjowanie działań na rzecz osób starszych.

Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia podania do publicznej wiadomości składu Rady przez Prezydenta.

Rada składa się 11 członków.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie i diety.

Więcej informacji znajdziesz: www.leszno.pl 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas