twitter instagram YouTube

2017-06-24
Roczny Program Współpracy z NGO

Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy.

Uchwalenie rocznego programu współpracy jest obowiązkiem samorządu.

Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Co powinien zawierać Program:

 • cel główny i cele szczegółowe,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy,
 • formy współpracy,
 • priorytetowe zadania publiczne,
 • okres realizacji programu,
 • sposób realizacji programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację programu,
 • sposób oceny realizacji programu,
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Etapy powstawania Rocznego Programu Współpracy:

 • zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach zespołu opracowującego dokument,
 • warsztatowe tworzenie z organizacjami rocznego programu współpracy,
 • zbieranie uwag oraz propozycji zadań i form współpracy od NGO i Wydziałów/Biur/Jednostek UML współpracujących z organizacjami 
 • konsultacje całości projektu programu z organizacjami pozarządowymi,
 • ustosunkowanie się samorządu Miasta Leszna do nadesłanych propozycji,
 • uchwalenie Rocznego Programu Współpracy.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas