twitter instagram YouTube

2018-02-13
Leszczyńskie NGO

We współczesnej polityce społecznej coraz większą rolę odgrywają podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a wśród nich niedziałające dla osiągnięcia zysku podmioty zwane organizacjami pozarządowym. Miasto Leszno od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają coraz większą rolę w sferze zadań publicznych.

Organizacje pozarządowe stały się dla miasta partnerem w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Współpraca samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego obejmuje szereg ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym, jak niefinansowym.

W mieście zarejestrowanych jest około 350 organizacji, są to organizacje o różnym profilu działania. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są: kultura, sztuka, sport, pomoc społeczna, profilaktyka, zdrowie oraz edukacja.

Współpraca miasta z organizacjami w odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji, a takżez uwzględnieniem równości szans i współodpowiedzialności. 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas