twitter instagram YouTube

2018-02-13
Czym się zajmujemy

Działania Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP) są adresowane głównie do wszystkich organizacji pozarządowych wspierających rozwój oraz potencjał Leszna i jego mieszkańców.

Biuro oferuje szereg działań na rzecz różnych grup, od doradztwa i szkoleń, przez projekty animacyjne oraz organizację wydarzeń dla organizacji pozarządowych, a także wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.

Jesteśmy punktem wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym.

Biuro OP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Leszna.

Do zadań Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:

 • koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta Leszna o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez nie działania,
 • promowanie Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji pozarządowych,
 • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy,
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
 • prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,
 • bieżący kontakt i organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
 • reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 • organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.

Przy znakowaniu pism Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi używa symbolu: „OP”.

Naszą misją jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Wspieramy Trzeci Sektor w zakresie współpracy pozafinansowej.

Pomagamy w szukaniu partnerów i interesariuszy wśród mieszkańców oraz w innych sektorach – administracji i biznesie.

Zapraszamy do korzystania z oferty:

 1. doradztwo i konsultacje w zakresie:
  • doradztwo projektowe: źródła finansowania krajowe i zagraniczne, publiczne i prywatne; konsultacje w zakresie przygotowania oferty o dofinansowanie projektu, rozliczania przyznanych dotacji,
  • doradztwo wolontaryjne (dla ngo: formalności przy nawiązaniu współpracy z wolontariuszami; dla osób fizycznych: możliwości podejmowania aktywności wolontaryjnej, prawa i obowiązki wolontariuszy),
  • pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
  • doradztwo w zakresie promocji,
  • zakładanie i prowadzenie portali społecznościowych

 2. szkolenia i spotkania dla organizacji pozarządowych, w tym spotkania międzysektorowe. Zakres tematyczny szkoleń i spotkań jest uzależniany od aktualnych potrzeb leszczyńskiego III sektora.
  Dla trafnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w każdym roku zakłada się przeprowadzenie badania ankietowego, w którym organizacje spośród wskazanych obszarów tematycznych, dokonują wyboru szkoleń. Szkolenia są realizowane przez specjalistów-praktyków, metodą uczenia przez doświadczenie.
  Spotkania międzysektorowe służą głównie wspólnemu wypracowywaniu zadań do rocznych programów współpracy.

 3. działania informacyjne, polegające na:
 • prowadzeniu strony ngo.leszno.pl
 • prowadzeniu portali społecznościowych

Facebook.com/LeszczyńskieNGO

Twitter.com/LeszczyńskieNGO

Instagram.com/LeszczyńskieNGO

YouTube.com/LeszczyńskieNGO

 • wysyłaniu raz w miesiącu broszury „Co słychać w trzecim Sektorze”-zawierającego aktualne informacje dotyczące sektora pozarządowego
 • udzielaniu informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,
 • upowszechnianiu informacji nt. działalności leszczyńskich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas