twitter instagram YouTube

2018-02-14
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne prowadzone przez Miasto Leszno umieszczane są m.in. na portalu internetowym https://leszno.konsultacjejst.pl/

Za pomocą portalu informujemy i zapraszamy mieszkańców na spotkania dotyczące konsultacji społecznych. Platforma ułatwia dialog społeczny pomiędzy leszczyńskim samorządem, a mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. Portal stanowi wsparcie dla procesu konsultacyjnego poprzez udostępnianie wybranych narzędzi zbierania opinii w formie elektronicznej, np.:

 • Formularza konsultacji/kwestionariusza badawczego, który załączany jest na portalu w postaci pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnić i odesłać na wskazany adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 • Komentarzy – które włączane są pod danym artykułem i dają możliwość swobodnego wypowiadania opinii na poszczególny temat.
 • Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęć ilustrujących nowe inwestycje.
 • Sondy/ankiety, które poza możliwością wyboru najlepszej według głosujących odpowiedzi, pozwalają również na wprowadzenie dodatkowej propozycji.

Aby móc brać udział w konsultacjach należy dokonać krótkiej rejestracji w portalu. Portal jest dostosowany do obsługi zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych – tablecie czy smartphonie.

Dowiedz się więcej o konsultacjach społecznych w Poradniku.

Konsultacje społeczne Programu Współpracy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - obowiązująca do 31.12.2021 r.
 • Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/601/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - obowiązująca od 2022 r.

Celem przeprowadzonych konsultacji jest:

 1. wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu Miasta Leszna,
 2. współtworzenie projektu dokumentu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządu,
 3. tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli organizacji pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta,
 4. przedstawienie projektu Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
 5. zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Co roku wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji społecznych są przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi i pozwalają na opracowanie projektu programu, który uwzględnia zarówno zapotrzebowanie ze strony leszczyńskich organizacji pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadań publicznych przez samorząd leszczyński.

Informacja o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu współpracy… na dany rok zostaje umieszczone:

 1. na portalu do konsultacji on line https://leszno.konsultacjejst.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu www.ngo.leszno.pl (wcześniej www.leszno.pl),
 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,
 4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 5. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańskiej 16,
 6. w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańskiej 16 (I piętro pok. nr 8) tel. 65 537 36 79/88

Informacje o trwających konsultacjach społecznych zostają również publikowane na profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/LeszczynskieNGO, Twitter www.twitter.com/LeszczynskieNGO oraz przekazywane są drogą elektroniczną do podmiotów III sektora, które znajdują się w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas