twitter instagram YouTube

2018-02-28
Współpraca Miasta z NGO

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozytywna sieć współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi wypracowana została na podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, dobrej komunikacji, z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Samorząd Miasta Leszna chce działać na rzecz sukcesywnego wzmacniania roli organizacji pozarządowych, a także poprawiania i rozszerzania współpracy międzysektorowej, w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem, potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Leszna

Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

Pomocniczości – zgodnie z którą Miasto przekazuje zadania do bezpośredniej realizacji organizacjom pozarządowym, które posiadają odpowiednie zasoby kadrowe oraz warunki organizacyjne i finansowe.

Suwerenności stron – gwarantującej niezależność, prawo do wymiany opinii, równość, autonomię oraz własną reprezentację podmiotów realizujących Program.

Partnerstwa – gwarantujące podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron.

Efektywności – polegające na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach, przy równoczesnym poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów.

Uczciwej konkurencji  – zgodnie z którą wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty mają szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych w oparciu o obiektywne kryteria.

Jawności – gwarantującej fakt, że wszystkie aspekty współpracy są dostępne dla zainteresowanych, a wyniki współpracy są upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich.

Równości szans – wyrażającą się w dążeniu do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji.

Współodpowiedzialności – rozumianej jako wspólne dążenie do polepszania życia mieszkańców Leszna poprzez odpowiedzialność względem partnerów za działania podejmowane przez sektor pozarządowy i administrację samorządową. Wszelkie podejmowane wspólnie działania wiążą się tym samym z ponoszeniem przez partnerów współpracy odpowiedzialności względem mieszkańców.

Solidarności - dobro wspólne stanowi wartość nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów.

Zrównoważonego rozwoju - podejmowane działania, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, zapewniają równomierny podział korzyści, ochronę zasobów naturalnych, środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwój społeczny. 

Dobrej woli - zgodnie z którą Miasto Leszno i organizacje pozarządowe we wzajemnych relacjach kierują się zaufaniem, a w przypadku zaistnienia sporu, dokładają wszelkich starań, by wyjaśnić i rozwiązać ten spór zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Wzajemną współpracę podzielić można na dwie kategorie: współpracę finansową i pozafinansową (merytoryczną). 

Zasady współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi określają:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programów Współpracy na dany rok,
 • Uchwała nr XLVI/601/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w szczególności w następujących formach:

Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych

 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • funkcjonowanie ciał konsultacyjno–doradczych oraz inicjatywno–doradczych, w szczególności powołanych przez Prezydenta Miasta Leszna Rad jako organów konsultacyjnych, opiniotwórczych, doradczych i inicjatywnych, których tryb funkcjonowania i zasady powoływania określają odrębne uchwały Rady Miejskiej Leszna oraz stałe rozwijanie współpracy pomiędzy nimi,
 • wypracowanie w razie potrzeby wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 • wzajemne informowanie się o planowanych i bieżących działaniach, zrealizowanych inicjatywach i osiąganych efektach poprzez stosowanie różnorodnych form komunikacji przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie portalu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie Urzędu Miasta Leszna i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz konta na portalu Facebook - jako profilu tematycznie związanego z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi,
 • doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
 • analiza sytuacji organizacji pozarządowych.

Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych

 • zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy, regranting, zakup usług i produktów; podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert, dopuszczalne jest stosowanie innych trybów w przypadkach wskazanych przez ustawę, a także zlecanie zadań na podstawie przepisów innych, niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert,
 • przygotowywanie i realizacja projektów partnerskich finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • zawieranie porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów,
 • wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarządowych m. in. poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń, konsultacji telefonicznych, doradztwa w szczególności w zakresie przygotowania dokumentów, w tym wniosków konkursowych, sprawozdań, rozliczeń,
 • udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Urzędem Miasta Leszna, które ubiegają się o dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł zewnętrznych,
 • realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną; szczegółowy tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Leszna,
 • udzielanie dotacji klubom sportowym na zadania sprzyjające rozwojowi sportu na podstawie ustawy o sporcie i odrębnej uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności

 • wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz procesów integracji sektora pozarządowego, m.in. poprzez wspólne organizowanie imprez mających na celu promocję działań podejmowanych przez te podmioty np. targów, festynów,
 • prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej,
 • stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Miastem, a organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o organizacjach pozarządowych,
 • promowanie działalności organizacji pozarządowych,
 • promowanie przekazywania 1,5% podatku dla organizacji pozarządowych, które działają na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców,
 • opracowanie i publikowanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę na temat leszczyńskich organizacji pozarządowych,
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna,
 • wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym profilu działania, w szczególności z organizacjami w miastach partnerskich oraz udział w projektach i działaniach partnerskich,
 • umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkańców,
 • wspieranie ekonomii społecznej i innowacji społecznych,
 • współpraca oraz udzielanie pomocy w zakresie dywersyfikowania źródeł finansowania - w szczególności poprzez informowanie o aktualnych konkursach,
 • wymiana dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi i organami samorządowymi Miasta Leszna,
 • uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, spotkań, konferencji, konsultacji itp.,
 • inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń wzmacniających kompetencje organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców i Miasta Leszna,
 • wspieranie działalności na rzecz organizacji i promocji wolontariatu,
 • doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami, a samorządem Miasta w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym, wspieranie w długofalowym planowaniu działań,
 • udostępnianie/wynajmowanie wolnych lokali użytkowych z miejskich zasobów lokalowych, organizacjom pozarządowymi oraz informowanie o możliwości pozyskania takich lokali,
 • obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Leszna przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • wyróżnianie przez Prezydenta Miasta Leszna najlepszych działaczy organizacji pozarządowych lub samych organizacji za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności pożytku publicznego,
 • aktywne wspieranie organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych.

 Współpraca Miasta Leszna i organizacji pozarządowych odbywać się będzie w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas