twitter instagram YouTube

2018-02-13
Domena

Zarządzenie nr 47/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie rejestracji poddomen w domenie drugiego stopnia „.leszno.pl”.

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam regulamin rejestracji poddomen w domenie drugiego stopnia „.leszno.pl”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Leszna i Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2012r.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas