twitter instagram YouTube

2017-06-24
Sprawozdania

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko odpowiadają za przygotowanie programu współpracy i jego realizację.

Mają także obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu (radzie, sejmikowi) sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Ponadto mają obowiązek opublikowania tego sprawozdania w Biuletynie Informacji Publiczne.

W sprawozdaniach znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji dotyczących współpracy na linii Miasto Leszno - organizacje pozarządowe  m. in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, wnioski i rekomendacje.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas