twitter instagram YouTube

2017-06-24
Partnerstwo

Przedmiotem współpracy miasta Leszna i organizacji pozarządowych jest umożliwienie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Leszna.

Jedną z form współpracy jest ta w zakresie realizacji zdań publicznych w tym przygotowanie i realizacja projektów partnerskich finansowanych ze środków zewnętrznych.

W przypadku, gdy z inicjatywą występuje Miasto Leszno ogłasza ono nabór na partnerów m.in. na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w celu umożliwienia potencjalnym partnerom zapoznania się z inicjatywą i zgłoszenia zamiaru wspólnego działania,

Inicjatorem partnerstwa może być organizacja pozarządowa, Miasto Leszno może przystąpić do partnerstwa zainicjowanego przez organizacje; decyzję o przystąpieniu do takiego partnerstwa podejmuje Prezydent po rozpatrzeniu zasadności udziału Miasta w partnerstwie; organizacje ubiegające się o partnerstwo z Miastem Leszno składają do Prezydenta szczegółową ofertę współpracy opisującą projekt, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron.

 Przykłady partnerstwa:

- Projekt „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” Miasto Leszno realizowało w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Projekt współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał z myślą o leszczyńskich organizacjach pozarządowych, w celu rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną. W ramach projektu przeprowadzono m.in.: diagnozę leszczyńskich NGO, spotkania świadomościowe, szkolenia z zakresu metod konsultacji społecznych, pracę grup roboczych, spotkanie dotyczące konsultacji społecznych, wsparcie doradcze oraz debatę publiczną. Projekt zakładał również przygotowanie i wdrożenie portalu internetowego do konsultacji online, który pełni funkcję interaktywną i edukacyjną oraz umożliwia zbieranie opinii mieszkańców Leszna. Efektem końcowym  projektu było opracowanie przez przedstawicieli Miasta i Organizacji Pozarządowych dwóch kluczowych dokumentów  tj. Rocznego Programu Współpracy oraz Strategii Rozwoju Kultury, które następnie zostały skonsultowane
z mieszkańcami Leszna.

- Projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” Aeroklub Leszczyński realizował w partnerstwie z miastem. Środki zewnętrzne pozyskano z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Projekt miał na celu zagospodarowanie na leszczyńskim lotnisku zaniedbanej i niewykorzystanej części przestrzeni publicznej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstała Ściana Lotnicza przedstawiającą zwykły dzień na lotnisku aeroklubowym, podczas którego odbywają się loty szybowcami, samolotami, skoki spadochronowe, loty paralotnią. Ściana swymi rozmiarami, intensywnością kolorów i dopasowaniem do otaczającego ją krajobrazu stanowi fantastyczną ozdobę i atrakcję zarówno dla najmłodszych, jak i starszych odwiedzających. Postacie na obrazie mają wycięte twarze tak, aby każdy, kto przyjedzie na leszczyńskie lotnisko mógł zrobić sobie zdjęcie i przez chwilę poczuć się jak pilot szybowca czy skoczek spadochronowy.

- ProjektEdukacja Seniorów kluczem do bezpieczeństwa” Stowarzyszenie „Wygraj siebie” realizowało wspólnie z miastem. Projekt „dofinansowany był ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbyły się m.in. spotkania seniorów z policją, strażą miejską, prawnikiem, ekonomistą, lekarzem na temat bezpieczeństwa, spotkania zostały nagrywane przez Telewizję Leszno. Były także:

  • spotkania osób 60+ z policjantem z wydziału ruchu drogowego dotyczące podstawowych zasad jak zgodnie z przepisami jeździć po mieście rowerem,
  • ·zajęcia usprawniające umysł i ciało,
  • ·bezpłatne porady m. in. z zakresu praw i obowiązków seniorów, bezpiecznych finansów, zagrożeń w sieci

- Fundacja Centrum Aktywności Twórczej wraz z miastem realizowała projekt pn. „SLOW – Subregion Leszczyński Ogarnięty Wolontariatem”, który kierowany był do koordynatorów oraz liderów wolontariatu z całego subregionu leszczyńskiego. Celem projektu było zwiększanie aktywności wolontarystycznej organizacji pozarządowych, zorganizowanie sieci wsparcia, promowanie idei wolontariatu, a także zorganizowanie
i dostosowanie struktur wewnętrznych organizacji do zarządzania wolontariatem oraz realizowania działań wolontarystycznych

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas