twitter instagram YouTube

2017-11-27
Harmonogram

W tej części portalu zamieszczamy planowany harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna w danym roku  przez organizacje pozarządowe.

Podstawą do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Wykaz zadań publicznych, które będą realizowane z dofinansowaniem Miasta Leszna jest zawarty w uchwalanym przez Radę Miejską Leszna „Programie współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym następuje na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, oraz na stronie internetowej www.leszno.pl .

Kto ogłasza otwarty konkurs ofert?

Otwarty konkurs ofert ogłasza Prezydent Miasta Leszna.

Kto może startować w otwartych konkursach ofert?

W otwartych konkursach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego np. organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne. W konkursie ofert zadania mogą być wykonywane wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej. Do konkursów nie może przystąpić podmiot, który nie prowadzi działalności pożytku publicznego, np. spółdzielnia socjalna prowadząca wyłącznie działalność gospodarczą lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, startujące do konkursu jako przedsiębiorca.

Jakie zadania mogą być finansowane przez Miasto Leszno?

Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym Programie współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Urząd Miasta Leszna przy rozpatrywaniu ofert m.in.:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

W jaki sposób Miasto Leszno może dofinansować działalność organizacji?

Miasto może zlecić organizacji realizację zadań publicznych, które są zadaniami własnymi gminy, w postaci powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. Obie formy są poprzedzone otwartym konkursem ofert, ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Leszna. W przypadku powierzenia administracja publiczna finansuje wykonanie zadania przez dany podmiot w całości. Organizacja nie musi zagwarantować własnego wkładu finansowego ani też pochodzących z innych źródeł. Wsparcie realizacji zadania publicznego oznacza, że organ administracji publicznej tylko częściowo finansuje wykonanie zadania. Dotowany podmiot musi zagwarantować udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.

Czy jest szansa na dofinasowanie poza konkursem?

Tak. Organizacja może również złożyć z własnej inicjatywy ofertę realizacji zadań publicznych.

Istnieją trzy niezbędne warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać tzw. mały grant:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł;
  2. zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Oczywiście, aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, organ administracji publicznej musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego. Nawet najlepszy projekt nie otrzyma dofinansowania, jeżeli miasto nie ma już wolnych środków w budżecie.

Zobacz Harmonogramy ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacja pozarządowe.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas