twitter instagram YouTube


Baza Wiedzy

Czym są fundusze?

Fundusze to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można otrzymać od donatora/sponsora. Fundusze najczęściej są udzielane na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, zwanego projektem. Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.

Inne określenia na fundusze, z którymi można się spotkać:
- dotacja,
- dofinansowanie,
- grant.

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania ale może być też przyznana na wsparcie instytucjonalne organizacji np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.

Granty to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCOONZUnia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja EuropejskaRada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez prywatne firmy, najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne.

Małe granty  - wnioski o „małe granty” można składać przez cały rok, są one przyznawane w zależności od posiadanych przez Miasto środków. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Inicjatywa  lokalna  to  jedna  z  form  realizacji zadań publicznych  przez  administrację  samorządową we współpracy z   mieszkańcami.   Zgodnie  z  zapisami  Ustawy  o   działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie   mieszkańcy   mogą   samodzielnie  lub  za  pośrednictwem  organizacji pozarządowych  złożyć  wniosek  do  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  na  terenie  której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy  miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych  mających  siedzibę  na  terenie  miasta  Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Więcej informacji na stronie http://ngo.leszno.pl/

Otwarte konkursy ofert   - organy   administracji  publicznej  mogą  zlecać  organizacjom  pozarządowym oraz  podmiotom  wymienionym  w art. 3 ust. 3. Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych. Zlecenie takie może mieć formę wspierania lub powierzenia wykonania zadań i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wspieranie zadań to ich dofinansowanie (dotacja poniżej 100% kosztów zadania) natomiast powierzenie zadań polega na finansowaniu całości kosztów realizacji zadania.

Regranting jest  to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi  i  podmiotami   wymienionymi  w  art.  3 ust.  3  a  organami  samorządu  terytorialnego. W ramach  regrantingu  samorząd   sam  nie  organizuje konkursów  i  nie  rozdaje  dotacji, ale  znajduje  partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu  zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Wsparcia finansowego mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje:

 • administracja rządowa i samorządowa (ministerstwa, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie itp.)
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, krajowe lub zagraniczne
 • Unia Europejska
 • podmioty niepubliczne, np. firmy prywatne

W kontekście funduszy instytucje te nazywamy grantodawcami.

Najczęściej, aby zdobyć dofinansowanie należy wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez grantodawcę, poprzez wysłanie wniosku lub listu intencyjnego. Wnioski te są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Ponieważ instytucje grantodawcze mają ograniczone środki finansowe, nie mogą wesprzeć wszystkich projektów, dlatego trzeba się liczyć z tym, że przygotowany przez nas wniosek nie otrzyma dofinansowania.

Dany organ administracji publicznej ma możliwość przekazać do realizacji zadania publiczne ze sfery pożytku publicznego wymienione w art. 4 Ustawy (>> pełna lista pod newsem oraz tutaj). Należy pamiętać, że Rada Ministrów może określić dodatkowe zadania jako należące do tej sfery, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania(…) w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

Kto i jak może pozyskać fundusze?

O otrzymanie dotacji nie mogą ubiegać się osoby prywatne. W konkursach grantowych brać udział mogą jedynie zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, jednostki administracji publicznej, kościoły, czasami firmy prywatne. W niewielu konkursach mogą brać udział grupy nieformalne, takie konkursy są raczej rzadkością niż regułą.

Jeśli więc nie jesteś członkiem/członkinią stowarzyszenia, nie masz fundacji, a chcesz ubiegać się o fundusze dla swojej inicjatywy, masz dwa wyjścia:

 • założyć nową fundację/stowarzyszenie/klub sportowy/ spółdzielnię socjalną etc.
 • przyłączyć się do istniejącego już stowarzyszenia czy fundacji, i zaproponować w ramach tej instytucji starania o pozyskanie funduszy na planowany przez ciebie projekt.

Założenie nowego podmiotu ekonomii społecznej: stowarzyszenia ,fundacji, klubu sportowego, spółdzielni socjalnej wiąże się z procedurą administracyjną, która zabiera dość dużo czasu. Dlatego, jeśli chcemy wziąć udział w konkursie, gdzie podany jest bliski termin nadsyłania wniosków, to wyjście raczej nie jest dla nas. Założenie fundacji dodatkowo wymaga posiadania środków finansowych. O wiele szybciej będzie znaleźć organizację pasującą profilem do naszego pomysłu i przekonać jej członków do wspólnego realizowania projektu. Wówczas, w ramach tej organizacji, będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie.

Aby ubiegać się o niektóre fundusze, musimy oprócz posiadania statusu fundacji czy stowarzyszenia spełniać inne, szczegółowe warunki. Informacje o tym, czy są one wymagane znajdują się zawsze w dokumentacji konkursowej opublikowanej przez grantodawcę.

Oczywiście zachęcamy mieszkańców Leszna do zakładania nowych organizacji. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się także na naszej stronie - tutaj

Czym jest projekt i jak go napisać?

Projekt to kluczowe słowo jeśli mówimy o funduszach. Projekt jest formą pracy, która jest ograniczona w czasie, tj. ma swój konkretny początek i koniec. Projekt musi być odpowiedzią na jakiś konkretny problem, i proponować działania, które zmierzają co rozwiązania tego problemu i osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Projekt to nic innego jak spisany w pewnej formie pomysł na działanie. Nie należy mylić go z wnioskiem. Wniosek o dofinansowanie to także nazwa, która często pojawia się w kontekście funduszy, a oznacza nasz projekt wpisany w konkretny formularz konkursowy, wymagany przez grantodawcę. Wniosek jest wtórny wobec projektu, co oznacza, że najpierw musimy stworzyć i napisać projekt, a dopiero potem wypełniać wniosek.

Każdy projekt powinien zawierać następujące informacje:

 • tytuł,
 • termin realizacji,
 • opis problemu,
 • cele działań,
 • szczegółowo opisane działania,
 • rezultaty,
 • budżet.

Tak więc, aby stworzyć dobry projekt i otrzymać na niego dofinansowanie, musimy mieć konkretne informacje. Nie wystarczy samo przekonanie, że nasz pomysł jest dobry a działania potrzebne. Nie możemy także zaczynać od pieniędzy, np. gdy widzimy ogłoszenie o konkursie i próbujemy się do niego dopasować. Najpierw potrzebne jest dobre rozeznanie w obszarze, którego dotyczy nasz pomysł oraz wiedza, która przejawia się w potwierdzonych (np. statystycznie) danych.

PODSTAWOWE REGUŁY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU:

 • Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką,  nie  oznacza  wcale,  że  nie  są  istotne.  Często w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we wniosku.
 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadania publicznego. Wypełnij każde pole we wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”.
 • Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej.
 • Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jest wymóg dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich załączyć do wniosku!
 • Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku.

 

 

Napisz do nas