twitter instagram YouTube

2024-02-12
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w dziedzinie edukacji w 2024 roku. Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 20 lutego 2024 roku, do godziny 15:30.

FUNDATOR:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

O PROGRAMIE:

Zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert mogą być realizowane m. in. w formie:

 • konkursu wiedzy,
 • zajęć edukacyjnych, warsztatów,
 • imprez popularnonaukowych,
 • projektu edukacyjnego wykorzystującego różne formy przekazu.

Zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert można otrzymać na:

 • wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego, wiedzy o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury,
 • wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy,
 • wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe,
 • wspieranie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:      

Wspieranie to udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego. W konkursie wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 1% wnioskowanej kwoty dotacji. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, w 2024 roku wynosi 1 000 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”, wypełnionej w języku polskim, w formie elektronicznej poprzez generator www.witkac.pl. „Potwierdzenie złożenia oferty” można złożyć osobiście w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Punkcie Kancelaryjnym, w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki” lub w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP. O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu „Potwierdzenia złożenia oferty” do Punktu Kancelaryjnego Urzędu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2024 roku do godziny 15:30.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2024 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż w dniu 15 grudnia 2024 roku.

KONTAKT:

Numer telefonu: (61) 626 65 78, (61) 626 65 86 lub (61) 626 65 98.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

www.bip.umww.pl/artykuly/2830487/pliki/20240125135319_78182024zacznik.pdf

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas