twitter instagram YouTube

2024-01-18
Program Zamówienia choreograficzne edycja 2024

Program Zamówienia choreograficzne edycja 2024

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu „Zamówienia choreograficzne – edycja 2024”.Planowany budżet programu w edycji 2024 wynosi 240 000 zł brutto. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 19 lutego 2024r.

FUNDATOR: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

O PROGRAMIE:

Program „Zamówienia choreograficzne” jest programem własnym Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty według dwóch priorytetów:

Priorytet 1. współpracy choreograficznej uznanego1 artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem.

Priorytet 2. współpracy choreograficznej młodego 2 polskiego choreografa / młodej polskiej choreografki z polskimi zawodowymi artystami i / lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem. 

CEL PROGRAMU:

  • Animacja współpracy polskich zawodowych artystów i/lub artystek tańca: zespołów, grup tanecznych, kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery, z uznanymi choreografami i choreografkami polskimi i zagranicznymi.
  • Wspieranie rozwoju młodych polskich choreografów i choreografek poprzez umożliwienie im realizacji dużej formy scenicznej we współpracy z polskimi zawodowymi artystami i/lub artystkami tańca: zawodowym zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji premiery.
  • Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o różnorodne pod względem stylistycznym spektakle taneczne oraz ich dalsza eksploatacja.
  • Rozwój widowni poprzez prezentację różnorodnych choreograficznie produkcji
    z obszaru tańca (w tym zwiększenie dostępności spektakli dla osób z różnymi potrzebami) oraz zagwarantowanie działań edukacyjnych w formie przeprowadzenia zapowiedzi wprowadzającej do spektaklu oraz rozmowy pospektaklowej, towarzyszącym premierowym prezentacjom spektaklu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach PROGRAMU dofinansowana może być realizacja (produkcja i pokazy premierowe organizowane stacjonarnie):

1) nowego dzieła choreograficznego autorstwa uznanego artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej;

2) nowego dzieła młodego polskiego choreografa / młodej polskiej choreografki;

3) polskiej premiery, będącej adaptacją na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu istniejącego już dzieła choreograficznego autorstwa uznanego artysty polskiego lub zagranicznego / artystki polskiej lub zagranicznej, która dotychczas nie miała miejsca w Polsce; dzieło choreograficzne, także to, które do tej pory nie było realizowane w Polsce oraz choreograf/ka lub organizacja reprezentującą go/ją, przygotowujący dzieło z polskimi zawodowymi artystami, grupą taneczną lub kolektywem powołanym na potrzeby realizacji premiery muszą spełniać warunki co do praw autorskich i majątkowych dzieła choreograficznego określone w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) organizacje pozarządowe;

4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

5) uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne;

6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W ramach PROGRAMU ORGANIZATOR dofinansowuje:

1) max. 2 wybrane w Priorytecie 1. PROJEKTY maksymalną kwotą 80 000 zł

2) max. 2 wybrane w Priorytecie 2. PROJEKTY maksymalną kwotą 40 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19.02.2024r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  1 marca – 30 listopada 2024 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.nimit.pl/aktualnosci/zamowienia-choreograficzne-2024-rozpoczynamy-nabor-wnioskow/

KONTAKT: Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca, Managerka Programu,
tel.: +48 785 180 000, mail: zamowienia.choreograficzne@nimit.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas