twitter instagram YouTube

2024-01-24
Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2024-2028

Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS  w latach 2024-2028

Zarząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2024-2028. Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 12 lutego 2024 roku.

FUNDATOR:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

O PROGRAMIE:

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, dalej CIWIS, mają wspierać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej oraz organizować konsultacje dokumentów dot. organizacji pozarządowych. CIWIS mają podejmować zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych. Zadaniem CIWIS jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie można otrzymać na realizację zadania poprzez:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych,

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych,

- wzmacnianie rozwoju III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:      

Pula środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie jednego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych do końca 2024 roku wynosi maksymalnie 75 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej - generatora wniosków www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 12 lutego 2024 roku do godziny 15:30.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 15 marca 2024 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2028 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.bip.umww.pl/292---489---k_85---k_75---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-118112156

KONTAKT:

Szczegółowe informacje w trakcie trwania konkursu można uzyskać w godzinach 9:00-15:00, pod numerem telefonu: 61 626 67 07 lub 61 626 67 11.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas