twitter instagram YouTube

2024-02-05
Dotacje na Telefon zaufania dla Seniorów

Dotacje na Telefon zaufania dla Seniorów

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024r. - Telefon Zaufania dla Seniorów. Termin składania ofert: do 22.02.2024 r. do godziny 23:55.

FUNDATOR: Urząd Miasta Leszna

O PROGRAMIE:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r. – Telefon Zaufania dla Seniorów

CEL KONKURSU:
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez wzmocnienie ich funkcjonowania psychospołecznego.

Odbiorcy działań:

Odbiorcami działań będą osoby starsze, po 60 roku życia, zamieszkujące w Lesznie.

Oczekiwane rezultaty zadania:

  • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania.
  • Liczba godzin dostępnych na porady za pomocą dyżuru telefonicznego dla beneficjentów w ramach zadania.
  • Liczba zaangażowanych pracowników w realizację projektu.
  • Podniesienie kondycji psychospołecznej Seniorów.
  • Inne wskazane przez Oferenta.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • uruchomienie Telefonu Zaufania dla Seniorów, pod którym będzie świadczone wsparcie psychologiczne.
  • pomoc w realizacji potrzeb dnia codziennego, udzielenie odpowiedniego pokierowania i porady.
  • pomoc w utrzymywaniu w dobrej kondycji psychospołecznej osób starszych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 20 000,00 zł 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22.02.2024  r. o godz. 23:55

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 28.02.2024r. do 31.12.2024 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.leszno.engo.org.pl/konkursy/245  

KONTAKT: Pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas