twitter instagram YouTube

2024-02-07
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – wspieranie działań służących diagnozie, terapii i edukacji dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i zaburzeń współistniejących, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców czy opiekunów. Wnioski można składać do dnia 29.02.2024 do godz. 14:00.

FUNDATOR: Urząd Miasta Leszna

NAZWA ZADANIA :
Wspieranie działań służących diagnozie, terapii i edukacji dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i zaburzeń współistniejących, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców czy opiekunów.

CELE ZADANIA :
Celem zadania jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) poprzez działania skoncentrowane na diagnozie, terapii i edukacji. Zadanie ma także na celu wsparcie rodziców i opiekunów tych dzieci, by mogli oni skuteczniej zarządzać wyzwaniami związanymi z zaburzeniami oraz promować zdrowie psychiczne i społeczne funkcjonowanie dzieci. Działania zostaną również skierowane na poprawę świadomości społecznej dotyczącej FAS/FASD oraz zminimalizowanie występowania tych zaburzeń w przyszłości.

Odbiorcy działań:
Odbiorcami działań są przede wszystkim dzieci i młodzież dotknięte FAS oraz FASD. Ponadto, odbiorcami są ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz profesjonaliści zdrowia i edukacji, którzy angażują się w proces diagnozy, terapii i edukacji dzieci z tymi zaburzeniami.

Preferowane kryteria:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi dotkniętymi FAS/FASD oraz ich rodzinami.
2) Posiadanie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki specjalnej lub terapii zajęciowej.
3) Wykazanie skuteczności wcześniejszych programów interwencyjnych i edukacyjnych.
4) Zaproponowanie innowacyjnych metod terapii i edukacji dostosowanych do potrzeb odbiorców.
5) Umiejętność prowadzenia grup wsparcia dla rodziców i opiekunów.
6) Planowanie działań mających na celu długoterminową poprawę jakości życia odbiorców.
7) Włączenie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej o FAS/FASD.

Oczekiwane rezultaty zadania:

1) Zwiększenie liczby zdiagnozowanych przypadków FAS/FASD w wyniku lepszej świadomości i efektywniejszych metod diagnostycznych.
2) Poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży dotkniętych FAS/FASD poprzez skuteczną terapię i wsparcie edukacyjne.
3) Wzmocnienie kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie rozumienia i zarządzania zaburzeniami FAS/FASD.
4) Stworzenie i utrzymanie aktywnych grup wsparcia, które zapewniają rodzicom i opiekunom regularny dostęp do informacji, zasobów i wsparcia emocjonalnego.
5) Rozwój i wdrożenie programów prewencyjnych mających na celu ograniczenie występowania FAS/FASD.
6) Dokumentacja i ocena wpływu realizowanych działań na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży z FAS/FASD oraz ich rodzin.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
1) Zakup testów diagnostycznych i oceny psychologicznej używanych do wykrywania FAS/FASD.
2) Pokrycie kosztów konsultacji specjalistycznych.
3) Zorganizowanie sesji terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z FAS/FASD.
4) Umożliwienie dostępu do terapii zajęciowej, mowy czy fizjoterapii.
5) Organizacja warsztatów, konferencji i szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. 6) Opracowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat FAS/FASD.
7) Utworzenie i utrzymanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FAS/FASD.
8) Zapewnienie poradnictwa rodzinnego i wsparcia socjalnego.
9) Realizacja kampanii mających na celu zwiększenie świadomości społecznej o skutkach spożywania alkoholu w ciąży.
10)Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród kobiet w ciąży. 11)specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
48.000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29.02.2024 r. do godz. 14:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/11539/so-524-1-2024 

KONTAKT:
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 65 529 82 30.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas