twitter instagram YouTube

2020-10-16
Likwidacja Klubu Sportowego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

- sporządzić listę obecności na zebraniu,
- podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
- sporządzić protokół z zebrania.
W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Następnie likwidator:

  • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
  • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej).


3. W dalszej kolejności likwidator:

  • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
  • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • tworzy sprawozdanie finansowe; 
  • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
  • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
  • składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas