twitter instagram YouTube

2023-01-20
Aktualne konkursy i dotacje dla NGO

Aktualne konkursy i dotacje dla NGO

Zapraszamy na cotygodniowe zestawienie konkursów i dotacji dla Organizacji Pozarządowych.

[FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ/SZKOLNICTWO/DOPOSAŻENIE]
W programie Razem w Klasie przyznawane są granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole.
Grant w wysokości 10 tys. złotych przyznane zostaną 20 wybranym w konkursie szkołom.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_grantowy_Fundacji_Szkola_z_Klasa.html

Termin składania wniosków - 25 stycznia 2023 r.

[INTERREG/MORZE BAŁTYCKIE/PROJEKTY MAŁE]

Do 26 stycznia 2023 roku można składać wnioski na działania, wspierające transnarodową współpracę dotyczącą kluczowych wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

Termin składania wniosków - 26 stycznia 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_Interreg_Region_Morza_Baltyckiego_2021-2027_-_projekty_male.html

[PROJEKTY MŁODZIEŻOWE / WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA / LITWA]

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Termin składania wniosków - 31 stycznia 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Polsko-Litewski_Fundusz_Wymiany_Mlodziezy_f70  

[FINANSOWANIE FARMAKOLOGII / OCHRONA ZDROWIA / OPIEKA SPOŁECZNA / EDUKACJA SPOŁECZNA]

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych

Termin składania wniosków - 31 stycznia 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/XI_Konkurs_Grantowy_RAZEM_MOZEMY_WIECEJ__2023 

[ZDROWA ŻYWNOŚĆ/ZDROWY STYL ŻYCIA]

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy i wiosenny.

Termin składania wniosków - 1 lutego 2023r. (etap wiosenny) 

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Zdrowo_jem__wiecej_wiem_etap_wiosenny.html

[DYPLOMACJA PUBLICZNA/MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jego wzmacniania

Termin składania wniosków - 3 lutego 2023r.

http://ngo.leszno.pl/Konkurs_MSZ_Dyplomacja_publiczna_2023.html

[SOCIAL TIDES/BIZNES/SZKOLENIA]

Rekrutacja do 8-miesięcznego akceleratora SocialTides Grow dla start-upów oraz firm społecznych, które mają już produkt lub usługę i chcą dalej rozwijać swoją firmę. Dofinansowanie do 100.000 euro dla przedsiębiorców, którzy ukończą szkolenie.

Termin składania wniosków - 3 lutego 2023r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/SocialTides_8-miesieczny_akcelerator_Grow_dla_start-upow_oraz_firm_spolecznych.html

 

[KULTURA/URZĄD MIASTA LESZNA/WYDAWNICTWO]

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2023 pod nazwą wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych.

Termin składania wniosków - 6 lutego 2023 r.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/Zadania_z_zakresu_kultury_i_sztuki_-_wspieranie_lokalnych_inicjatyw_wydawniczych.html

[Europejski Korpus Solidarności - Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych]

Projekty wolontariatu grupowego realizowane przez osoby młode z co najmniej dwóch państw, które przeprowadzają wspólnie krótkoterminowe działania odpowiadające na wspólne europejskie wyzwania w obszarach polityki definiowanych corocznie na poziomie UE.

Termin składania wniosków - 8 lutego 2023 r.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/Europejski_Korpus_Solidarnosci_-_Zespoly_wolontariuszy_na_obszarach_priorytetowych.html

[BEZDOMNOŚĆ/MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ/POMOC SPOŁECZNA]

Konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Termin składania wniosków - 10 lutego 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_MRiPS_Pokonac_bezdomnosc__Program_pomocy_osobom_bezdomnym.html

[TRADYCJE NARODOWE / PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI / ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA]

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Termin składania wniosków - 10 lutego 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_UdSKiOR_Podtrzymywania_tradycji_narodowej__pielegnowania_polskosci 

[TRADYCJE NARODOWE / PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI / ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA]

[ZDROWIE/POMOC UCHODŹCOM/DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA/OCHRONA ŚRODOWISKA]

Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”.

Termin składania wniosków - 10 lutego 2023 r.

Więcej  http://ngo.leszno.pl/Dobroczynca_Roku_19e.html

[OdLOTTOwe ferie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej]

Konkurs przewiduje dofinansowanie kosztów organizacji zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN w każdym województwie.

Termin składania wniosków - 11 lutego 2023 roku.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/OdLOTTOwe_ferie.html

[PROMOCJA UTWORÓW LITERACKICH / KREATYWNA EUROPA / LITERATURA EUROPEJSKA / WSPARCIE RÓŻNORODNOŚCI JĘZYKOWEJ I KULTUROWEJ]

Obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Termin składania wniosków - 21 lutego 2023 r.

[Kreatywna Europa - Komponent Kultura - PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ]

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę.

Termin składania wniosków - 21 lutego 2023 r.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/Kreatywna_Europa_-_Komponent_Kultura_-_PROJEKTY_WSPOLPRACY_EUROPEJSKIEJ.html

[Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty główne]

Do 14 marca 2023 roku można składać wnioski na działania, wspierające transnarodową współpracę dotyczącą kluczowych wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

[Konkurs wniosków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży]

realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski), realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej

Termin składania wniosków - 28 lutego 2023 r.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/Konkurs_wnioskow_Polsko_-_Ukrainskiej_Rady_Wymiany_Mlodziezy.html

 

[ERASMUS PLUS / WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA / SPORT / MOBILNOŚĆ KADR SPORTOWYCH]

Erasmus+ Sporty to program, w ramach którego można ubiegać się o dotacje na projekty w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Oprócz znanych już od 2014 roku możliwości ubiegania się o środki na projekty partnerskie i niekomercyjne imprezy sportowe, po raz pierwszy można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności kadr sportowych. Mobilność kadr sportowych jest działaniem zdecentralizowanym i jego wdrażaniem zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Termin składania wniosków - 23 lutego 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Erasmus___SPORT_2023_-_mobilnosc_kadr_sportowych 

[MINI GRANTY / SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA]

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre Działania” w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności!

Termin składania wniosków - 28 lutego 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_Dobre_Dzialania_-_VII_Edycja  

[MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ/SZKOLENIA STRZELECKIE/KULTURA FIZYCZNA]

Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Termin składania wniosków - 3 marca 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Strzelnica_w_powiecie_-_budowa_strzelnic_umozliwiajacych_prowadzenie_zorganizowanego_szkolenia_strzeleckiego_.html

[ERASMUS PLUS / WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA / SPORT / PARTNERSTWA]

Erasmus+ Sporty to program, w ramach którego można ubiegać się o dotacje na projekty w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Oprócz znanych już od 2014 roku możliwości ubiegania się o środki na projekty partnerskie i niekomercyjne imprezy sportowe, po raz pierwszy można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności kadr sportowych. Mobilność kadr sportowych jest działaniem zdecentralizowanym i jego wdrażaniem zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Termin składania wniosków - 22 marca 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Erasmus___SPORT_2023_-_mobilnosc_kadr_sportowych

[Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty główne]

Do 14 marca 2023 roku można składać wnioski na działania, wspierające transnarodową współpracę dotyczącą kluczowych wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

Termin składania wniosków - 14 marca 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_Interreg_Region_Morza_Baltyckiego_2021-2027.html

[MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ/INTERREG]

Wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów.

Termin składania wniosków - 31 marca 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wsparcie_dla_polskich_NGOs_-_beneficjentow_Interreg.html

[National Geographic / OCHRONA PRZYRODY]

Program grantowy National Geographic cieszy się bardzo dużą popularnością – organizatorzy otrzymują znacznie więcej wniosków, niż są w stanie sfinansować. Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty innowacyjne, odważne i potencjalnie transformacyjne, które skupiają się głównie na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii w następujących obszarach tematycznych: Ocean, Ziemia, Dzika przyroda, Historia i kultura ludzkości, Pomysłowość. 

Termin składania wniosków - 12 kwietnia 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_grantowy_National_Geographic  

[Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”]

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko niemiecko-ukraińskich inicjatyw.

Termin składania wniosków - 14 maja 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_dotacyjny_Mosty_przyszlosci__Polska_i_Niemcy_dla_Ukrainy

[MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI / SZKOLENIE SPORTOWE / IGRZYSKA OLIMPIJSKIE]

Program stwarza zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. W ramach programu wydzielone są również zadania publiczne dotyczące wspierania udziału reprezentacji Polski w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU, Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). Dofinansowaniu podlegają również działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich (w ramach Grupy Wyszehradzkiej). W tym naborze dofinansowane są szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Termin składania wniosków - 31 maja 2023 r.

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_dofinansowania_zadan_z_obszaru_wspierania_szkolenia_sportowego_i_wspolzawodnictwa_mlodziezy_b20 

[Wsparcie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza]

Konkurs wspierający działania będące realizacją celów statutowych między innymi : działalność lokalna, ekologia, zwierzęta, kultura i tradycja, religia, nauka i technika, polityka społeczna, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo

Termin składania wniosków - 31 grudnia 2023 r.

Więcej : http://ngo.leszno.pl/Wsparcie_Fundacji_PGNiG_S_A__im__Ignacego_Lukasiewicza 

[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk]

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077). Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Termin składania wniosków - 30 września 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Nabor_wnioskow_w_programie_Moj_elektryk_

[SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE / OCHRONA / DEMOKRACJA / PRAWA CZŁOWIEKA / WYRÓWNYWANIE SZANS]

Zapraszamy do składania wniosków w programie, w ramach którego dofinansowane są projekty wpływające na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. Sam program opiera się na następujących wartościach: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Program jest realizowany z przestrzeganiem zasad dobrego rządzenia (rozumianego jako zarządzanie w sposób partycypacyjny i włączający, odpowiedzialny, transparentny, efektywny i skuteczny, przy zerowej tolerancji dla korupcji), zrównoważonego rozwoju, dążenia do zapewnienia długotrwałego rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i troski o ochronę środowiska. W realizacji Programu stosowane jest podejście zorientowane na osiągnięcie rezultatów i zarządzanie ryzykiem.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_interwencyjny_-_nabor_ciagly.html 

[Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży]

Dotacje PNWM dofinansowują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką oraz umożliwienie realizacji nowych inicjatyw.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Polsko-Niemiecka_Wspolpraca_Mlodziezy_-_nabor_ciagly.html

[Dotacje wspierające działania na rzecz ochrony i realizacji praw kobiet - szczególnie praw reprodukcyjnych, do antykoncepcji, badań prenatalnych i legalnej aborcji]

Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi nabór ciągły na działania monitorujące przestrzeganie praw kobiet i dokumentujące ich naruszanie, pomoc prawną dla kobiet, działania interwencyjne, a także inicjatywy prawne i rzecznicze, mające na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet. Do składania wniosków zaproszone są organizacje społeczne działające na rzecz ochrony i realizacji praw kobiet, natomiast wysokość dotacji uzależniona jest od potrzeb i planu działań przedstawionego we wniosku.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Fundusz_Praw_Kobiet_-_nabor_ciagly.html

[Granty dla młodych aktywistów na działania informacyjno – promocyjne w obszarze zmian klimatu]

Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi nabór ciągły na działania popularyzujące aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tych zmian, a także angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu. O dotację w wysokości do 1000 zł mogą się starać lokalne (min. trzy osobowe) młodzieżowe grupy nieformalne, z czego jeden członek musi mieć skończonych 18 lat.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Mlodziezowy_Fundusz_Klimatyczny_-_nabor_ciagly.html

[Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny - tryb interwencyjny]

Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce służy wsparciu kwotą do 10 tysięcy złotych projektów mających na celu zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych angażujących miejscowe społeczności.

Termin składania wniosków - bez ograniczeń czasowych

Więcej: http://ngo.leszno.pl/_Program_Grantowy_Stowarzyszenia_Zydowski_Instytut_Historyczny.html

[Fundacja PZU - Dotacje pozakonkursowe]

Fundacja PZU wznowiła nabór wniosków w trybie pozakonkursowym od 1 września br., pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane w poprzednich latach. Wsparcie mogą uzyskać organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceniona jest innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Wniosek powinien być złożony nie później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu.

Termin składania wniosków - nabór trwa cały rok

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Fundacja_PZU_-_Dotacje_pozakonkursowe.html

[KLIMAT/EKOLOGIA/EKONOMIA/SPOŁECZEŃSTWO/MŁODZIEŻ]

Program wspiera działania, które: – popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, – upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, – angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Termin składania wniosków nabór ciągły

Więcej: www.ngo.leszno.pl/Mlodziezowy_Fundusz_Klimatyczny_627.html 

[VII edycja Konkursu grantowego Projektu Lekcja:Enter]

Projekt „Lekcja: Enter” realizowany jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/VII_edycja_Konkursu_grantowego_Projektu_LekcjaEnter_.html

[Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych]

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące
zwierzęta. Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej
Grzegorz Puda.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Rozwoj_zielonej_infrastruktury_poprzez_wsparcie_ogrodow_dzialkowych.html

[NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej]

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/NBP_Dofinansowanie_projektow_z_zakresu_edukacji_ekonomicznej_ed2.html

[Fundusz Solidarności z Ukrainą]

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą organizacje  świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.). 

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Fundusz_Solidarnosci_z_Ukraina.html

[Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego]

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego – Projekty Lokalne. Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym rozwój przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji i wspierania wolontariatu.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wsparcie_Fundacji_PKO_Banku_Polskiego.html

[Darowizny od Fundacji PGE]

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Darowizny_od_Fundacji_PGE_1b0.html

[KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce]

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej. 

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_Funduszu_Obywatelskiego_-_wspieranie_lokalnych_dzialan_strazniczych_w_Polsce.html

[Konkurs interwencyjny – nabór ciągły]

Program opiera się na następujących wartościach: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Program jest realizowany z przestrzeganiem zasad dobrego rządzenia (rozumianego jako zarządzanie w sposób partycypacyjny i włączający, odpowiedzialny, transparentny, efektywny i skuteczny, przy zerowej tolerancji dla korupcji), zrównoważonego rozwoju, dążenia do zapewnienia długotrwałego rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i troski o ochronę środowiska. W realizacji Programu stosowane jest podejście zorientowane na osiągnięcie rezultatów i zarządzanie ryzykiem.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_interwencyjny_-_nabor_ciagly 

[FUNDACJA KGHM/OCHRONA ZDROWIA/BEZPIECZEŃSTWO/SPORT I REKREACJA/NAUKA/KULTURA I TRADYCJA– nabór ciągły]
Darowizny, stanowiące wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a także realizacja inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w obszarach: zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz kultury i tradycji.
Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspieramy w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach: zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, nauki i edukacji, kultury i tradycji.

Termin składania wniosków - nabór ciągły

Więcej: http://ngo.leszno.pl/NABOR_CIAGLY_-_Darowizny_przyznawane_przez_Fundacje_KGHM_Polska_Miedz.html

[OCHORNA ŚRODOWISKA/DRZEWO FRANCISZKA/EKOLOGIA-nabór ciągły]

"Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze…w ekologii” Tytuł bieżącej edycji konkursu jest parafrazą cytatu Jadwigi Zamoyskiej, która jest patronką roku 2023 r. Jej zaangażowanie w kształcenie młodych Polaków niech będzie inspiracją dla młodzieży zaangażowanej w ekologię.

Termin składania wniosków - nabór ciągły 

Więcej: http://ngo.leszno.pl/NABOR_CIAGLY_-_Konkurs_Drzewo_Franciszka_2023.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas